Användarvillkor

Gäller från 23/10 2023

Välkommen till Dust2.se!

Vi hoppas att du kommer att uppskatta vår webbplats.

Dessa användarvillkor ("Villkoren") reglerar din tillgång till och användning av webbplatsen Dust2.se ("Webbplatsen") som tillhandahålls av Better Collective A/S, ett danskt företag (CVR-nummer 27652913) med huvudkontor på Sankt Annæ Plads 28, 1250 Köpenhamn K, Danmark ("Dust2", "Vi", "Oss" eller "Vår").

På vår webbplats hittar du CS: GO-nyheter, CS: GO-matchinformation och du kommer att ha möjlighet att debattera olika esportämnen. Vi har för avsikt att göra webbplatsen så trevlig som möjligt för dig, men vi måste ha vissa regler på plats. Vänligen läs dessa villkor, vår Integritetspolicy och vår Cookiepolicy noggrant innan du surfar på vår webbplats och/eller använder våra tjänster. Om du inte samtycker till alla dessa villkor bör du inte gå in på eller använda webbplatsen. Vi betraktar ditt deltagande på och din användning av webbplatsen som ett godkännande av dessa villkor.

Du måste vara minst 16 år eller ha din vårdnadshavares samtycke för att få tillgång till och använda vår webbplats.

Rätten att komma åt och/eller använda webbplatsen (inklusive någon eller alla av de produkter som annonseras) kan vara begränsad i vissa jurisdiktioner. Du är ansvarig för att följa alla lagar som gäller för dig i samband med din åtkomst till och användning av webbplatsen.

1. Innehåll på webbplatsen

1.1. Allt innehåll som vi presenterar på webbplatsen har skapats med största omsorg. Vi är ansvariga för allt innehåll på webbplatsen. På vissa delar av webbplatsen hänvisar vi dock även till innehåll på webbplatser som tillhör tredje part (t.ex. vadslagningserbjudanden hos bookmakers online). Vi kan inte garantera deras riktighet, fullständighet och aktualitet. När du lämnar webbplatsen är det ägarna till de sidor du besöker som ansvarar för innehållet på dessa sidor.

1.2. På vissa delar av webbplatsen kan du hitta information om olika vadslagningserbjudanden från utvalda bookmakers online.

Observera dock att du inte kommer att kunna få tillgång till den om du inte har åldern inne för att delta i spel. Beroende på från vilket land du besöker Webbplatsen kan åldersgränsen variera.

2. Använda webbplatsen

2.1. Vi ger dig en personlig begränsad licens att använda och komma åt webbplatsen endast på det sätt som tillåts enligt dessa villkor.

Din licens är inte exklusiv, kan återkallas av oss och du får inte överföra den till andra. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas dig genom dessa villkor förbehålls oss.

2.2. Det får du inte göra:

  • kommersiellt utnyttja webbplatsen eller något av dess innehåll på något sätt;
  • på något sätt modifiera någon del av webbplatsen eller innehållet, med undantag för ditt innehåll enligt beskrivningen nedan;
  • utföra, underlätta eller organisera datautvinning eller webbskrapning i förhållande till webbplatsen och/eller något av innehållet;
  • konstruera och bygga en liknande eller konkurrerande webbplats, produkt eller tjänst.

2.3. Vi kan när som helst besluta att ändra, stänga av eller avsluta webbplatsen (helt eller delvis), med eller utan föregående meddelande till dig. Du samtycker till att vi inte är ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, avstängning eller uppsägning av webbplatsen eller någon del därav.

3. Immateriella rättigheter

3.1. Webbplatsen och allt dess ursprungliga innehåll, funktioner och egenskaper ägs av Dust2 eller dess licensgivare och skyddas av internationella lagar om upphovsrätt, varumärken och andra immateriella rättigheter eller äganderätt.

3.2. Du får inte använda något av materialet på vår webbplats för affärsändamål utan att erhålla en liens för att göra det från oss eller våra licensgivare.

4. Ditt innehåll, din personliga information och ditt konto

4.1. Ditt innehåll:

4.1.1. På vissa delar av webbplatsen kan du skicka in kommentarer, skriftliga inlägg och annat material och information (nedan kallat "ditt innehåll"). Genom att använda vår webbplats garanterar du att ditt innehåll och beteende inte bryter mot dessa villkor eller våra husregler.

4.1.2. Genom att publicera något av ditt innehåll på webbplatsen ger du oss en evig, oåterkallelig, icke-exklusiv, global, fullt betald, royaltyfri, underlicensierbar (genom flera nivåer) och överförbar rätt och licens att använda, kopiera, ändra, anpassa, skapa derivat av, offentligt utföra, offentligt visa, publicera, distribuera och på annat sätt utnyttja ditt innehåll (och alla namn, användarnamn, logotyp, röst eller likhet som tillhandahålls i samband med ditt innehåll) för alla ändamål i alla nu kända eller nedan utvecklade medier ("licensen"). Licensen innefattar även rätt för Oss att göra Ditt Innehåll tillgängligt för syndikering, sändning, distribution eller publicering av andra företag, organisationer eller enskilda som samarbetar med Dust2, inklusive men inte begränsat till ägaren av CS: GO, Valve Corporation. Du samtycker också till att vi kan ta bort metadata som är kopplade till ditt innehåll, och du avstår oåterkalleligt från alla anspråk och påståenden om moraliska rättigheter eller tillskrivning med avseende på ditt innehåll. Du behåller all äganderätt till ditt innehåll och du har fortsatt rätt att använda ditt innehåll på valfritt sätt, i enlighet med dessa villkor och den licens som beskrivs ovan.

4.1.3. Du garanterar att du äger ditt innehåll och på annat sätt har rätt att bevilja den licens som anges häri, och att visning, publicering eller uppläggning av ditt innehåll och vår användning av det inte kränker och inte kommer att kränka någon persons eller enhets rättigheter. Eftersom du ensam är ansvarig för ditt innehåll kan du utsätta dig för ansvar om du publicerar eller delar innehåll utan alla nödvändiga rättigheter.

4.1.4. Vi kan säga upp ditt konto och radera allt ditt innehåll när som helst och utan föregående meddelande, om vi anser att du har brutit mot dessa villkor, lagen eller av någon annan anledning. Vi tar inget ansvar för information som tas bort från webbplatsen, och vi förbehåller oss rätten att permanent begränsa åtkomsten till webbplatsen eller ett användarkonto.

4.1.5. Om du vill klaga på innehåll som tillhandahålls av andra användare av webbplatsen, vänligen kontakta oss via e-post på [email protected].

4.2. Din personliga information:

4.2.1. Din integritet är viktig för oss. Med detta i åtanke har vi utvecklat Integritetspolicy för att du ska förstå hur vi samlar in, använder, kommunicerar, avslöjar och använder personuppgifter. Vi åtar oss att upprätthålla och tillämpa dessa principer för att säkerställa att sekretessen för dina personuppgifter skyddas och säkerställs. Du kan läsa mer i vår Integritetspolicy.

4.3. Ditt konto:

4.3.1. Vissa delar av webbplatsen kan kräva registrering eller kan på annat sätt be dig att lämna information för att delta i vissa funktioner eller få tillgång till visst innehåll. Om du väljer att inte tillhandahålla sådan information kanske du inte kan få tillgång till visst innehåll eller delta i vissa funktioner på webbplatsen eller några funktioner alls.

4.3.2. Genom att skapa ett konto bekräftar du att du är 16 år eller äldre, eller har fått samtycke till detta från din vårdnadshavare. När du skapar ett konto eller på annat sätt skickar information till oss samtycker du till att du kommer att tillhandahålla korrekt och fullständig information, att du inte kommer att utge dig för att vara en tredje part i din kommunikation med oss, att du endast kommer att skicka information om dig själv och att du i övrigt kommer att följa dessa villkor.

4.3.4. Om du skapar ett konto på vår webbplats är du ansvarig för att upprätthålla säkerheten för ditt konto, och du är fullt ansvarig för alla aktiviteter som sker under kontot och alla andra åtgärder som vidtas i samband med ditt konto. Du måste omedelbart meddela oss om obehörig användning av ditt konto eller andra säkerhetsöverträdelser. Vi ansvarar inte för några handlingar eller försummelser från din sida, inklusive eventuella skador av något slag som uppstår till följd av sådana handlingar eller försummelser.

4.3.5. Du förstår att du inte har någon äganderätt till ditt konto eller annan åtkomst till webbplatsen eller några funktioner på webbplatsen. Vi kan säga upp din åtkomst till webbplatsen, avsluta ditt konto och/eller radera all information som är kopplad till ditt konto, enligt vad som anges i avsnitt 4.1.4.

4.3.6. Radering av ditt innehåll på din begäran är endast möjligt om du väljer att avsluta ditt konto. I annat fall kan innehållet inte tas bort. Radering av det specifika innehållet på din begäran är endast möjligt om innehållet innehåller information som rör dig och som utgör personuppgifter.

5. E-postpolicy

5.1. Vi kommer inte att skicka ut några e-postmeddelanden, om du inte specifikt begär det.

6. Begränsning av ansvar

6.1. Vår webbplats och våra tjänster tillhandahålls endast för personligt bruk. Vi har därför inget ansvar gentemot dig för eventuell utebliven vinst, utebliven affärsverksamhet, avbrott i affärsverksamheten eller uteblivna affärsmöjligheter.

6.2. Vi är inte ansvariga för någon förlust eller skada som orsakas av din användning av webbplatsen och/eller någon av våra tjänster om inte sådan förlust eller skada rimligen kan förutses av oss till följd av någon defekt på webbplatsen och/eller våra tjänster.

6.2. Om vi ådrar oss ansvar gentemot dig kommer sådant ansvar inte att överstiga de totala avgifter som du betalat till oss för våra tjänster under den tolv (12) månader långa perioden före den händelse som resulterade i ansvaret, och vårt ansvar gentemot dig kommer under inga omständigheter att överstiga ett belopp på 100 euro (etthundra euro).

6.3 Inget i dessa villkor begränsar vårt ansvar om det är förbjudet enligt lag att göra det, till exempel om vår försumlighet (eller våra anställdas eller ombuds försumlighet) orsakar dödsfall eller personskada, eller om det har förekommit bedrägeri eller bedräglig oriktig framställning.

7. Skadestånd

7.1. Du samtycker till att försvara och hålla Dust2 och alla våra dotterbolag och alla våra tjänstemän, styrelseledamöter, anställda och agenter skadeslösa från och mot alla anspråk, orsaker till talan, krav, återkrav, förluster, skador, böter, påföljder eller andra kostnader eller utgifter av något slag eller natur, inklusive men inte begränsat till rimliga advokat- och bokföringskostnader, som tredje part för fram till följd av: i) ditt brott mot dessa villkor; ii) din överträdelse av någon lag eller tredje parts rättigheter; och/eller iii) din användning av denna webbplats.

8. Ändringar av dessa villkor

8.1. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller komplettera dessa Villkor. Sådana ändringar kommer att publiceras på webbplatsen och ange ikraftträdandedatumet. Din fortsatta användning av Webbplatsen kommer att betraktas som ditt samtycke till de reviderade Villkoren. Om du inte samtycker till de reviderade villkoren bör du sluta använda webbplatsen innan sådana villkor träder i kraft.

9. Tillämplig lag och behörig domstol

9.2 Dessa Villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med lagstiftningen i Danmark, utan hänsyn till lagvalsregler. I händelse av tvist samtycker du till jurisdiktionen för den behöriga domstolen i Danmark.

10. Diverse

10.1. Dessa Villkor utgör hela avtalet mellan dig och Dust 2 avseende denna Webbplats och din användning av Webbplatsen. Om någon del av dessa Villkor fastställs vara ogiltig eller icke verkställbar enligt tillämplig lag inklusive, då den ogiltiga eller icke verkställbara bestämmelsen kommer att anses ersättas av en giltig, verkställbar bestämmelse som närmast motsvarar avsikten med den ursprungliga bestämmelsen och de återstående bestämmelserna i Villkoren ska fortsätta att gälla. Om Dust2 vid något tillfälle underlåter att vidta åtgärder med anledning av din eller någon annans överträdelse, avstår Dust2 inte från sin rätt att vidta åtgärder med anledning av framtida eller liknande överträdelser. Du får inte tilldela eller överföra någon av dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor utan vårt samtycke. Vi kan fritt överlåta dessa Villkor.

10.2. Dessa Villkor är ursprungligen skrivna på engelska. Vi kan komma att översätta dessa villkor till andra språk. I händelse av konflikt mellan en översatt version av dessa Villkor och den engelska versionen, ska den engelska versionen gälla.